CLEVER VOLUME

Càlcul de dimensions de vehicles i càrrega al carril 3 de la Terminal de Grimaldi, Port de Barcelona